Klauzula informacyjna dla byłych pracowników / świadczeniodawców

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)w osobie: Rafał Czajkowski, e mail: iod@uzdrowisko-rabka.pl;

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. Na podstawie art. 6 ust.1. lit c RODO i art. 9 ust. 2 lit b RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze):
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) o ile zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach wyrażono.

IV. Okres przechowywania danych.
  1. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z Kodeksu pracy lub innych ustaw,
  2. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora do czasu przedawnienia roszczeń oraz przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, w tym podmiotom, którym dane są powierzane.
VI. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)
Pracodawca w swojej działalności korzysta z narzędzi i usług dostarczanych przez różne podmioty np. z usług Google (m. in. Gmail). Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza EOG. Pracodawca stosuje wówczas odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Rozdziale V RODO. Więcej informacji na temat transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać u Administratora, kontaktując się w sposób określony w pkt. I i/lub II.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pan/Pani:

VIII. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków Administratora danych, wynikających z umowy o pracę. Podanie danych w zakresie i celu wynikającym ze zgody jest dobrowolne.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.