Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla pacjentów, klientów, kuracjuszy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)w osobie: Rafał Czajkowski, e mail: iod@uzdrowisko-rabka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi bądź za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NFZ, ZUS lub PFRON bądź bezpośrednio przez Panią/Pana i było to konieczne do rozpoczęcia realizacji usług bądź świadczeń zdrowotnych na Pani/Pana rzecz.
  4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych oraz identyfikacyjnych, koniecznych do rozliczenia świadczeń tj. np. imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres e – mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowania, numer rachunku bankowego oraz szczególne kategorie danych takie jak stan zdrowia, wykonane zabiegi medyczne i rehabilitacyjne przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
  7. Uzdrowisko Rabka S.A. w ramach swojej działalności korzysta z usług różnych podmiotów, m.in. firmy Google. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Uzdrowisko Rabka S.A. stosuje wówczas odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Rozdziale V RODO, w szczególności zgodnie z art. 46 RODO na podstawie umów, opierających się o standardowe klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać u Administratora danych (dane kontaktowe w pkt. I i II).
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.