Czy jesteś naszym kontrahentem lub pracownikiem naszego kontrahenta – osobą wskazaną do realizacji umowy z kontrahentem lub podpisującą umowę w jego imieniu?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uzdrowisko Rabka S.A. dla osób podpisujących Umowę oraz wskazanych do jej realizacji Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)w osobie: Rafał Czajkowski, e mail: iod@uzdrowisko-rabka.pl;
  3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi bądź bezpośrednio przez Panią/Pana (konieczne do zawarcia Umowy – dotyczy osób podpisujących Umowę) lub przez Pani/Pana Pracodawcę/Zleceniodawcę (dotyczy osób wyznaczonych do kontaktu przez Partnera/Kontrahenta Uzdrowisko Rabka S.A.).
  4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e -mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
  7. Uzdrowisko Rabka S.A. w ramach swojej działalności korzysta z usług różnych podmiotów, m in. firmy Google (np. poczta służbowa Gmail). Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Przekazywanie danych osobowych dokonuje się wówczas zgodnie z art. 46 RODO na podstawie umów, zawierających standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską. Informację o kopii środków ochrony można uzyskać u Administratora danych (dane kontaktowe w pkt. I i II)
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.