Klauzula informacyjna dla osób korzystających z infrastruktury objętej monitoringiem wizyjnym zarządzanym przez Uzdrowisko Rabka S.A.

Informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)w osobie: Rafał Czajkowski, e mail: iod@uzdrowisko-rabka.pl;
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obiektów objętych przez monitoring zarządzany przez Uzdrowisko Rabka S.A.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie:
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
 6. Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 1 miesiąca, w uzasadnionych przypadkach do czasu pełnego wyjaśnienia okoliczności zarejestrowanego zdarzenia.
 9. Masz prawo do:
 10. Podanie danych osobowych w postaci Uzdrowiska. Na terenie obiektu znajdują się oznaczenia wskazujące, że jest on monitorowany.
 11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.