Klauzula informacyjna dla pracowników / świadczeniodawców Uzdrowiska Rabka S.A.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)w osobie: Rafał Czajkowski, e mail: iod@uzdrowisko-rabka.pl;
  Twoje dane osobowe są przetwarzane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dążenie do zawarcia i realizacja umowy, której jesteś stroną) lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych):
   • w celu dopełnienia wymaganych prawem obowiązków Pracodawcy: kadrowych, administracyjnych, księgowych, podatkowych, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • w celu zarządzania zagadnieniami kadrowymi i zapewnienia sprawozdawczości,
   • w celu założenia konta w systemach informatycznych u Administratora danych, niezbędnego do wykonywania działań na Twoim stanowisku pracy,
   • w celu zarządzania wynikami i wynagrodzeniami,
   • w celu nauki i rozwoju,
   • w celu planowania i analizy stanu zatrudnienia,
   • w celach realizacji wewnętrznych dochodzeń,
   • w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, innego rodzaju postępowań np. kontrolnych prowadzonych przez uprawnione podmioty/organy.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych):
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Pracodawcy,
   • w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę (monitoring wizyjny)
   • w celu monitorowania udziału i postępów Pracownika w szkoleniach finansowanych przez Pracodawcę
   • w innych sytuacjach związanych z zatrudnieniem w celach konkretnie określonych przez Pracodawcę dla każdej sytuacji, m. in. w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podawanych przez Ciebie, jako dobrowolne np. zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie Twojego wizerunku.
  4. Na podstawie art. 9 lit. b) RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw Administratora danych w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
  5. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO w celu ochrony żywotnych interesów Pracownika, np. w celu ratowania życia i zdrowia.
  6. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności do pracy, zapewnienia diagnostyki, opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego Pracownika.
  7. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego w razie zaistnienia tej przesłanki wobec konkretnego Pracownika.
  8. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego w razie zaistnienia tej przesłanki wobec konkretnego Pracownika.

  IV. Odbiorcy danych.
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. instytucjom, podmiotom oraz osobom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, właściwy Inspektor Sanitarny i innym,
  2. naszym partnerom, klientom oraz kontrahentom w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych,
  3. podmiotom powiązanym z Uzdrowiskiem Rabka S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych lub wewnętrznych celów administracyjnych (zgodnie z motywem 48 RODO),
  4. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, w tym podmiotom przetwarzającym np. Poczta Polska, kurierzy, audytorzy, kancelarie prawne, dostawcy usług IT.

  VI. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. w celu wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ich obrony, określony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  2. na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub ustania celu przetwarzania danych zebranych na jej podstawie,
  3. na podstawie przepisu prawa – przez okres wynikający z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub innych aktów prawnych,
  4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych– przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

  VII. Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiadasz:

  VIII. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.